Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

 • GB spol. s.r.o.
 • IČO: 48144509
 • DIČ: SK2120066377
 • Staničná 1492 (areál firmy ALU-METAL, s.r.o)
 • 023 02 Krásno nad Kysucou
 • Slovenská republika

I. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Obchodná spoločnosť GB SPOL, s.r.o, Zborov nad Bystricou 768, 023 03 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, k dátumu 8.5. 2015, Oddiel S.r.o., Vložka číslo: 63754/L sa ako správcu osobných údajov /ďalej len „Správca“/, ktoré mu budú na základe zmluvy poskytnuté, sa zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46 / ES.

II. Právný základ spracovania osobných údajov

2.1 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 • Kúpna zmluva alebo iná zmluva
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektov údajov – klienta (ďalej len „Klient“), ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy

2.1.1 Účelom spracovania je poskytovanie služieb podľa zmluvy uzavretej s klientom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článkom 12 nariadenia.

2.1.2 Rozsah spracovania – predstavuje adresné a identifikačné údaje (napr. Vaše meno, priezvisko, adresa dotknutej osoby, tel. číslo, príp. číslo bankového účtu – pre vrátenie peňažných prostriedkov z dôvodov Vami vráteného tovaru.

2.1.3 Doba spracovania osobných údajov – Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinnosti zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na splnenie príslušného účelu. Následne je uchováme riadne uschované a chránené počas doby, v ktorej by mohla vzniknúť právna zodpovednosť vyplývajúce z ich spracovania, v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi. Akonáhle dôjde k uplynutí lehôt na jednotlivé úkony, pristúpime k vymazaniu osobných údajov.

III. Další spracovatelia osobných údajov

3.1. Ďalšími spracovateľmi Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizácie platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladanie dát, poskytovatelia služieb účtovných a audítorských. Ďalšími spracovateľmi Vašich osobných údajov budú tieto spoločnosti DPD (IČ: 35834498), TOPTRANS EU, a.s. (IČ: 36703923).

3.1.1 Spracovatelia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovy ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

3.1.2 Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu,

IV. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má všetky práva, ktoré mu prislúcha podľa platných právnych predpisov:

4.1. Právo na prístup k osobným údajom Subjekt má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.

4.1.1. Právo na opravu a doplnenie Dotknutá osoba má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných údajov.

4.1.2. Právo na výmaz Predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedná podmienka:

 • – osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • – subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,
 • – subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny právny dôvod pre spracovanie,
 • – osobné údaje boli spracované nezákonne,

4.1.3. Právo na obmedzenie spracovania Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v prípadoch porušujúcich jeho práva

4.1.4. Právo na prenosnosť osobných údajov

4.1.5. Právo podať sťažnosť dozornému úradu

4.1.6. Právo namietať proti spracovaniu Dotknutá osoba má právo z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

 • – spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
 • – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

V. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

5.1. Poskytnutie súhlasu so spracovaním sú dobrovoľné, avšak nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať komplikáciu pri spolupráci správcu s dotknutou osobou

5.1.1 Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež kedykoľvek možné písomne ​​odvolať a zaslať na adresu sídla správcu a to v celom rozsahu alebo len čiastočne: také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť určité plnenia. Správca je oprávnený spracovávať vyššie uvedené osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov aj bez súhlasu Subjektu údaje len v prípadoch, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právneho záväzku alebo pre plnenie zmluvy, ako aj v prípadoch oprávnených záujmov správcu.

Potvrdzujem, že som bol oboznámený s touto informáciu.

Kde nás nájdete

GB spol. s.r.o.
IČO: 48144509
DIČ: SK2120066377

Staničná 1492
(areál firmy ALU-METAL, s.r.o)
023 02 Krásno nad Kysucou
Slovenská republika

Kontakt

Mapa

Kontakty
Terceshop.sk
Bc. Radovan Podolák
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk